داستان Fthirty مشتری

بیش از یک دهه، بیش از 5،000 تیم کار سخت، هر دو بزرگ و کوچک، در سراسر جهان، ساخته شده است Real Work با Fthirty اتفاق می افتد.

تمام کارهای شما در یک مکان

سازماندهی تمام کار خود را - همه ویژگی ها، ارتباطات، اعضای تیم، و فایل ها - با یک برنامه واحد.

ارائه خدمات مشتری استثنایی

بهبود ارتباط با مشتریان خود، دعوت آنها به Fthirty و به اشتراک گذاری کار خود را در زمان واقعی.

پیاده سازی سریع

برای به دست آوردن کنترل کامل بر کار شما نیازی به منابع و افراد اضافی نیست.