نقشه راه Fthirty

با در نظر گرفتن نقشه راه محصول ما، آنچه ما در حال کار بر روی آن هستیم، بدین معنی است که شما می دانید چه ویژگی های جدیدی در آینده خواهید داشت.

تمام کارهای شما در یک مکان

سازماندهی تمام کار خود را - همه ویژگی ها، ارتباطات، اعضای تیم، و فایل ها - با یک برنامه واحد.

ارائه خدمات مشتری استثنایی

بهبود ارتباط با مشتریان خود، دعوت آنها به Fthirty و به اشتراک گذاری کار خود را در زمان واقعی.

پیاده سازی سریع

برای به دست آوردن کنترل کامل بر کار شما نیازی به منابع و افراد اضافی نیست.