Tích hợp thứ mười ba

Mở rộng không gian làm việc Fthenty của bạn với các Tính năng bổ sung, Tiện ích bổ sung và tích hợp của bên thứ 3.

Tất cả công việc của bạn ở một nơi

Sắp xếp toàn bộ công việc của bạn - tất cả các tính năng, giao tiếp, thành viên nhóm và tệp - với một ứng dụng duy nhất.

Cung cấp dịch vụ khách hàng đặc biệt

Cải thiện giao tiếp với khách hàng của bạn, mời họ đến Fthenty và chia sẻ công việc của bạn trong thời gian thực.

Thực hiện nhanh

Không có tài nguyên bổ sung hoặc người được yêu cầu để có được quyền kiểm soát hoàn toàn công việc của bạn.