Phòng tin tức

Ở trong vòng lặp với Fthenty

Hợp nhất hóa đơn

Hợp nhất hóa đơn là tính năng trong Fthenty CRM cho phép bạn hợp nhất / bao gồm các hóa đơn đã được tạo thành 1 hóa đơn bằng cách chuyển tất cả thông tin hóa đơn sang hóa đơn mới. Tính năng này được sử dụng nếu khách hàng của bạn có hóa đơn chưa thanh toán khác nhưng bạn cần tạo một hóa đơn khác cho khách hàng và bạn muốn ngăn khách hàng của mình đến

Đọc thêm

Hóa đơn quá hạn

Bạn có thể gửi thông báo quá hạn hóa đơn theo cách thủ công hoặc tự động với công việc định kỳ. Gửi với công việc cron Để thiết lập tự động quá hạn thông báo, hãy đi tới Cài đặt -> Cài đặt -> Công việc Cron Nếu bạn muốn gửi cùng ngày khi đó là thiết lập ovredue, trường Tự động gửi lời nhắc sau 0 khác trên toàn bộ theo nhu cầu của bạn. Thư hai …

Đọc thêm